UN PROGRAMA PARA AXUDAR A EMPRENDER ÁS EMPRESAS DO TRIPLO BALANCE

Aviso legal

DATOS XERAIS

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos:

A empresa de nome comercial e nome fiscal Mª Teresa Gutiérrez da Concha Martínez está domiciliada en: Rúa Honduras, 1, baixo de Arteixo A Coruña, con CP 15142 e NIF: 32833944H. 

Na web www.impulsaydespega.com hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre o contido da web e explicación da súa actividade.

O seu principal obxectivo é facilitar ós clientes e ó público en xeral, a información relativa á empresa, ós produtos e servizos que se ofrecen.

IDENTIFICACIÓN

Todos os produtos que se ofertan neste sitio web son vendidos directamente por Mª Teresa Gutiérrez da Concha Martínez, con NIF 32833944H e baixo a marca comercial e sede fiscal en Rúa Honduras, 1, baixo de Arteixo, A Coruña, con CP 15142

Unicamente poderá realizar os seus pedidos desde o sitio web impulsaydespega.com

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros.

Ser usuario da web de www.impulsaydespega.com implica que recoñece ler e aceptar as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. 

Lea as Condicións de uso detidamente antes de comezar a facer uso da nosa web. Ó utilizala e acceder ao Sitio, acepta e acorda estar obrigado por estas Condicións de uso e pola nosa Política de privacidade  ,  incorporada ó presente documento por referencia, e cumprir os contidos de ambos os documentos. 

Se non está de acordo con estas Condicións de uso, ou cá nosa Política de privacidade, salga inmediatamente desta páxina sen acceder aos Servizos nin utilizalos.

Se usa os Servizos en nome dunha empresa, dita empresa tamén acepta estas Condicións de uso.

Calquera tipo de notificación e/o reclamación soamente será válida por notificación escrita e/o correo certificado.

Estas Condicións de uso establécense por e entre vostede e Mª Teresa Gutiérrez da Concha Martínez. As condicións seguintes, xunto con calquera documento incorporado expresamente por referencia (colectivamente, as «Condicións de uso»), rexerán o seu acceso aos Servizos, e o uso que faga dos mesmos, tanto se o fai como convidado ou usuario rexistrado.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS DE USO

Podemos revisar e actualizar periodicamente estas Condicións de uso segundo o noso criterio exclusivo. Se cambiamos estas Condicións de uso, en función da natureza da modificación, publicaremos os cambios nesta páxina

Se utiliza de maneira continuada a nosa web, acepta os cambios e está de acordo con eles. Espérase que revise periodicamente esta páxina para estar ó corrente dos cambios, debido a que está obrigado a cumprilos.

RESPONSABILIDADES

Non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio, que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.

Con todo, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, comprométese á retirada ou, no seu caso, bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

Tampouco a empresa responsabilizarase dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario se conécte a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.

Así mesmo, resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por iso.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Mª Teresa Gutiérrez da Concha Martínez é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos ós contidos que se inclúan, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito da Responsable.

Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxerencias ou ideas, considerarase cedida a de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.

Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade da Responsable, son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Soamente aparecen na web da Responsable, a efectos de promoción e de recompilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

SERVIZO DE ATENCIÓN Ó CLIENTE

Vostede pode contactar connosco e utilizar o noso servizo de atención ao cliente das dúas seguintes maneiras:

A través do correo electrónico: [email protected]

A través do número de teléfono 623 06 13 00 de luns a venres de 10.00h a 20.00h

PROTECCIÓN DE DATOS

Máis información aquí.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman estes termos e condicións, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da vista ao portal ou do uso dos servizos que nel póidanse ofertar, A TITULAR e o usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais da Coruña